Đại Việt thực hiện nghiêm ngặt vấn đề bảo mật khách hàng và Đại Việt chỉ thu thập, lưu hồ sơ, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao và sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng theo các điều khoản được nêu dưới đây.

1.          Giới thiệu về Chính sách bảo mật

1.1.      Chính Sách Bảo Mật này được lập để Khách Hàng biết về cách thức Đại Việt thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu mà Đại Việt thu thập và tiếp nhận trong quá trình cung cấp Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào Nền Tảng cho Khách Hàng. Đại Việt sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng theo Chính Sách Bảo Mật này.

1.2.      BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, ĐĂNG KÝ MỘT TÀI KHOẢN VỚI ĐẠI VIỆT HOẶC TRUY CẬP VÀO WEBSITE WWW.DAIVIET.VN VÀ HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ĐẠI VIỆT ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI CÔNG TY TNHH ĐẠI VIÊT (“NỀN TẢNG”), KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHẤP NHẬN CÁC PHƯƠNG PHÁP, YÊU CẦU, VÀ/HOẶC CHÍNH SÁCH ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VÀ THEO ĐÂY BẠN ĐỒNG Ý CHO PHÉP CHÚNG TÔI THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

1.3.      Đại Việt có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này tại từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này do Đại Việt thực hiện trong tương lai sẽ được đăng trên trang này, và chỉ áp dụng đối với những thay đổi quan trọng (khi thích hợp và/hoặc được cho phép theo quy định pháp luật) sẽ được thông báo cho Khách Hàng khi Khách Hàng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, truy cập vào Nền Tảng hoặc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm cả việc đặt Đơn Hàng trên Nền Tảng, sẽ cấu thành việc Khách Hàng xác nhận và chấp nhận đối với những thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này do Đại Việt thực hiện. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Chính Sách Bảo Mật này để theo dõi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này.

1.4.      Chính Sách Bảo Mật này được áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý khác được áp dụng có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng bởi Đại Việt và không nhằm mục đích vô hiệu hóa các điều khoản đó trừ trường hợp được quy định cụ thể khác đi.

2.          Thu thập Dữ liệu cá nhân

2.1.      Dữ liệu cá nhân mà Đại Việt có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

a)         Họ tên;

b)         Tên Cửa hàng/ Công ty/ Hộ kinh doanh;

c)          Địa chỉ;

d)         Email;

e)         Số điện thoại;

f)           Dữ liệu hồ sơ như tên người dùng và mật khẩu, dữ liệu về mua hàng hoặc đơn đặt hàng của Khách Hàng, phản hồi và trả lời khảo sát của Khách Hàng;

g)         Dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ giao thức trực tuyến (Internet Protocol – IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản trình cắm trình duyệt (plug-in browser), hệ điều hành và nền tảng, mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế, nhận dạng thiết bị và các thông tin và công nghệ khác trên các thiết bị Quý Khách sử dụng để truy cập Nền Tảng;

h)         Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Nền tảng của Đại Việt;

i)           Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của Đại Việt, và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của Đại Việt như thế nào.

2.2.      Trong quá trình Khách Hàng sử dụng Nền Tảng và Dịch Vụ, Đại Việt có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Khách Hàng trong các trường hợp sau:

a)         Khi Khách Hàng tạo một tài khoản với Đại Việt;

b)         Khi Khách Hàng đăng ký bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc mua bất kỳ Sản Phẩm nào có sẵn trên Nền Tảng;

c)          Khi Khách Hàng sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên Nền Tảng hoặc Dịch Vụ;

d)         Khi Khách Hàng ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dùng khởi tạo được tải lên trên Nền Tảng;

e)         Khi Khách Hàng sử dụng chức năng trò chuyện trên Nền Tảng;

f)           Khi Khách Hàng đăng ký các ấn phẩm hoặc tài sản tiếp thị của Đại Việt;

g)         Khi Khách Hàng tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch khuyến mãi nào trên Nền Tảng;

h)         Khi Khách Hàng đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền Tảng hoặc tương tác với Đại Việt thông qua một dịch vụ hoặc ứng dụng khác như Facebook hoặc Google;

i)           Khi bất kỳ người dùng nào khác trên Nền Tảng đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung Khách Hàng đã tải lên trên Nền Tảng hoặc khi Khách Hàng đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung của người dùng khác được tải lên Nền Tảng;

j)           Khi bên thứ ba gửi khiếu nại về Khách Hàng hoặc nội dung Khách Hàng đã đăng trên Nền Tảng;

2.3.      Trong quá trình khách hàng sử dụng nền tảng và sử dụng dịch vụ, khách hàng hoàn toàn đồng ý cho phép việc chuyển dữ liệu cá nhân của khách hàng từ bên thứ ba cho Đại Việt cho các mục đích được nêu trong chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

2.4.      Khách Hàng phải gửi dữ liệu cá nhân một cách chính xác và không gây nhầm lẫn và Khách Hàng phải cập nhật dữ liệu thường xuyên và thông báo cho Đại Việt về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân Khách Hàng đã cung cấp cho Đại Việt. Đại Việt sẽ có quyền yêu cầu những tài liệu để xác minh dữ liệu cá nhân do Khách Hàng cung cấp như một phần của quy trình xác minh thông tin khách hàng của Đại Việt.

2.5.      ĐẠI VIỆT SẼ CHỈ CÓ THỂ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG NẾU KHÁCH HÀNG TỰ NGUYỆN GỬI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHO ĐẠI VIỆT HOẶC THEO QUY ĐỊNH KHÁC TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY. TRONG TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG KHÔNG GỬI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH CHO ĐẠI VIỆT HOẶC SAU ĐÓ THU HỒI SỰ CHẤP THUẬN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC ĐẠI VIỆT SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG, ĐẠI VIỆT KHÔNG THỂ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ HOẶC QUYỀN TRUY CẬP VÀO NỀN TẢNG.

2.6.      Khách Hàng có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của Khách Hàng gửi cho Đại Việt bất cứ lúc nào như được mô tả dưới đây

  • Nếu Khách Hàng cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho Đại Việt, Khách Hàng cam đoan và bảo đảm rằng Khách Hàng đã có được sự đồng ý, chấp thuận và cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho Đại Việt và để Đại Việt thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính Sách Bảo Mật này.
  • Nếu Khách Hàng đăng ký làm người dùng trên Nền Tảng của Đại Việt bằng tài khoản mạng xã hội của Khách Hàng hoặc liên kết tài khoản Đại Việt với tài khoản mạng xã hội của Khách Hàng hoặc sử dụng một số tính năng phương tiện truyền thông khác của Đại Việt, Đại Việt có thể truy cập dữ liệu cá nhân về Khách Hàng mà Khách Hàng đã tự nguyện cung cấp các nhà cung cấp mạng xã hội theo chính sách của họ và Đại Việt sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng theo Chính Sách Bảo Mật này.

3.          Mục đích thu thập

Đại Việt thu thập Dữ liệu cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

  • Đơn hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đặt đơn hàng của Khách Hàng;
  • Duy trì Tài Khoản: để tạo và duy trì tài khoản của Khách Hàng với Đại Việt, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của Khách Hàng;
  • Chăm sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của Khách Hàng.
  • Cá Nhân Hóa: Đại Việt có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép Đại Việt phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Nền Tảng; (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng cho phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới; (iii) để phục vụ Khách Hàng với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của Khách Hàng.
  • An Ninh: cho mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng.
  • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, Đại Việt có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.          Thời gian lưu trữ

4.1.      Thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Khách Hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc Khách Hàng tự đăng nhập và thực hiên hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Nền Tảng.

4.2.      Đại Việt sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân Khách Hàng hoặc xóa phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với Khách Hàng, ngay khi có cơ sở hợp lý tin rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho mục đích mà dữ liệu cá nhân đó được thu thập và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

5.          Bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng

5.1.      Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng khỏi sự truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, xử lý, làm mất, lạm dụng hoặc rủi ro tương tự, Đại Việt áp dụng các biện pháp vận hành, vật lý và kỹ thuật phù hợp như:

(a)  Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với các cá nhân yêu cầu quyền truy cập; và

(b)  Bảo trì các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.

5.2.      Tuy nhiên, Khách Hàng cần lưu ý rằng không có phương thức truyền tin qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Mặc dù việc bảo mật không thể được đảm bảo tuyệt đối, Đại Việt sẽ luôn nỗ lực bảo mật của thông tin của Khách Hàng và liên tục kiểm tra và tăng cường các biện pháp bảo mật thông tin của Đại Việt.

5.3.      Mật khẩu của Khách Hàng là chìa khóa cho tài khoản của Khách Hàng. Vui lòng sử dụng số, chữ cái và ký tự đặc biệt và không chia sẻ mật khẩu Đại Việt của Khách Hàng với bất kỳ ai. Nếu Khách Hàng chia sẻ mật khẩu của mình với người khác, Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động được thực hiện dưới tên tài khoản của Khách Hàng và các hậu quả từ các hoạt động đó. Nếu Khách Hàng mất quyền kiểm soát mật khẩu của mình, Khách Hàng có thể mất quyền kiểm soát đáng kể đối với dữ liệu cá nhân của mình và các dữ liệu khác được gửi tới Đại Việt. Khách Hàng cũng có thể là đối tượng phải chịu các trách nhiệm ràng buộc về mặt pháp lý do những hành vi đã được thực hiện nhân danh Khách Hàng. Do đó, nếu mật khẩu của Khách Hàng đã bị xâm phạm vì bất kỳ lý do nào hoặc nếu Khách Hàng có cơ sở để tin rằng mật khẩu của Khách Hàng đã bị xâm phạm, Khách Hàng nên liên hệ ngay với Đại Việt và thay đổi mật khẩu của mình.

6.          Thu hồi sự chấp thuận về việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân

6.1.      Khách Hàng có thể thông báo phản đối của Khách Hàng đối với việc sử dụng liên tục và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ mục đích và theo cách thức như đã nêu ở trên bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với Đại Việt theo địa chỉ e-mail của Đại Việt bên dưới.

6.2.      Xin lưu ý rằng nếu Khách Hàng phản đối việc sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng cho các mục đích và theo cách thức đã nêu ở trên, tùy thuộc vào bản chất phản đối của Khách Hàng, Đại Việt sẽ không tiếp tục cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của Đại Việt cho Khách Hàng hoặc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà Đại Việt đã giao kết với Khách Hàng. Các quyền hợp pháp và các biện pháp khắc phục của Đại Việt được bảo lưu trong trường hợp đó.

7.          Cập nhật thông tin cá nhân của Khách Hàng

7.1.      Lưu ý rằng dữ liệu cá nhân Khách Hàng cung cấp cho Đại Việt phải chính xác và đầy đủ để Khách Hàng tiếp tục sử dụng Nền Tảng và để Đại Việt cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng. Khách Hàng chịu trách nhiệm thông báo cho Đại Việt về các thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của Khách Hàng hoặc trong trường hợp Khách Hàng tin rằng dữ liệu cá nhân Đại Việt có về Khách Hàng không chính xác, không đầy đủ, sai lệch hoặc hết hạn.

7.2.      Khách Hàng có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản của Khách Hàng trên Nền Tảng.

7.3.     Đại Việt thực hiện các quy trình để chia sẻ các cập nhật dữ liệu cá nhân của Khách Hàng với các bên thứ ba và các bên liên kết của Đại Việt, những cá nhân, tổ chức mà Đại Việt đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng nếu dữ liệu cá nhân của Khách Hàng vẫn cần thiết cho các mục đích nêu trên.

8.          Truy cập thông tin cá nhân của Khách Hàng

8.1.      Khách Hàng có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của Khách Hàng mà Đại Việt đã thu thập hoặc thắc mắc về cách thức mà dữ liệu cá nhân của Khách Hàng được Đại Việt sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý trong vòng một năm qua. Để thuận tiện cho việc xử lý yêu cầu của Khách Hàng, Đại Việt có thể cần phải yêu cầu thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của Khách Hàng.

8.2.      Đại Việt bảo lưu quyền tính những chi phí vận hành hợp lý để truy xuất hồ sơ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng. Trong trường hợp đó, Đại Việt sẽ thông báo cho Khách Hàng về chi phí trước khi xử lý yêu cầu của Khách Hàng.

8.3.      Đại Việt sẽ trả lời yêu cầu của Khách Hàng trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu Đại Việt không thể trả lời yêu cầu của Khách Hàng trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày Khách Hàng yêu cầu, Đại Việt sẽ thông báo cho Khách Hàng bằng văn bản. Nếu Đại Việt không thể cung cấp cho Khách Hàng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của Khách Hàng, Đại Việt sẽ thông báo cho Khách Hàng về lý do tại sao Đại Việt không thể thực hiện được (trừ trường hợp Đại Việt không bắt buộc phải thực hiện theo quy định về bảo vệ dữ liệu của pháp luật hiện hành).

9.          Quyền của Đại Việt trong việc tiết lộ thông tin cá nhân

KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN VÀ CHẤP THUẬN RẰNG ĐẠI VIỆT CÓ QUYỀN TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG CHO BẤT KỲ CƠ QUAN PHÁP LÝ, CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN CHÍNH PHỦ, CƠ QUAN THUẾ HOẶC CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT HOẶC BẤT KỲ CƠ QUAN KHÁC HOẶC CÁC CHỦ SỞ HỮU CÓ THẨM QUYỀN LIÊN QUAN NẾU ĐẠI VIỆT CÓ CƠ SỞ HỢP LÝ ĐỂ TIN RẰNG VIỆC TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG LÀ CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN BẤT KỲ NGHĨA VỤ, YÊU CẦU HOẶC THỎA THUẬN, BẤT KỂ LÀ TỰ NGUYỆN HOẶC BẮT BUỘC, ĐƯỢC XEM NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC HỢP TÁC THEO LỆNH, ĐIỀU TRA VÀ/HOẶC YÊU CẦU THEO THẨM QUYỀN CỦA BẤT KỲ CÁC CƠ QUAN NÀY. TRONG PHẠM VI PHÁT LUẬT CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG VÀ/HOẶC TỪ BỎ QUYỀN THỰC HIỆN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO CHỐNG LẠI ĐẠI VIỆT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀY.

10.       Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Đại Việt Việt Nam

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0108604744 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/01/2019.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 06, Tháp A, Sky City Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

11.       Trang Web của Bên thứ ba

Nền Tảng có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi các bên khác, chẳng hạn như các bên liên kết kinh doanh, thương nhân hoặc cổng thanh toán của Đại Việt. Đại Việt không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động bảo mật của các trang web được điều hành bởi các bên khác. Khách Hàng nên kiểm tra các chính sách bảo mật hiện hành của các trang web đó để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào họ thu thập từ Khách Hàng.

12.       Thắc mắc, Kiến nghị hoặc Khiếu nại

Nếu Khách Hàng có bất kỳ phản hồi, thắc mắc, kiến nghị hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này hoặc về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của Đại Việt, vui lòng liên hệ với Đại Việt theo địa chỉ email: hotro@daiviet.vn hoặc qua Hotline: 098.340.5961

Bản Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019.